Om
oss

Alde Akva har mer enn 50 års erfaring innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen. Som et uavhengig konsulentselskap sørger vi for optimale og kostnadseffektive prosesser fra forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og idriftsatt anlegg. Som en komplementær aktør er Alde Akva en slagkraftig og effektiv ressurs for byggherre, leverandører og prosjekterende bedrifter innen akvakultur.

Personene bak

Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Daglig leder / CAD-spesialist

48 95 87 89

Send e-post

Om Kjell-Torodd

Kjell-Torodd har CAD-teknisk utdanning og har 20 års erfaring med flere anerkjente 3D-verktøy. Stor erfaring fra forskjellige prosjekter i roller som DAK-operatør og ledende digital koordinator siden 2002.

Han har brukt de siste 10 årene på å tegne, design og 3D-illustrere landbaserte akvakulturanlegg, både RAS-systemer og gjennomstrømning. I sine prosjektroller, og i godt samarbeid med fagdyktige kolleger, har han fått god kompetanse og forståelse for bygg-og akvatekniske løsninger.

Han har også hatt roller som IT-leder, ansvar for kvalitetssystemer og BIM-roller med høyt fokus på arbeidsflyt og digital struktur. Med norsk som morsmål er også svensk og dansk språk godt forstått, med god muntlig og skriftlig engelsk. Han har interesse for biler, arkitektur og design og liker fysisk aktivitet og trening.

Kjell-Torodd er gift og har 2 barn.

Geir Ingolf Strand

Seniorrådgiver akvakultur, B.Sc

95 75 74 81

Send e-post

Om Geir

Geir har utdanning i miljø-og havbruksteknologi og har skrevet hovedoppgave innen appetittstyrte fóringssystemer.

Fra forskningsmiljø har han bred erfaring fra marine arter til akvakultur, samt opplæringsansvar for lærlinger på samme arbeidsplass. Fra tekniske vakter har han arbeidet med pumpestasjoner, energianlegg og filteranlegg til sjøvann og ferskvann.

En særskilt interesse for akvakultur medførte også at han i en periode i 2004 arbeidet frivillig i mellomamerikamed ekstensive damoppdrettfor ferskvannsreker og fisk.

Fra rådgiverstilling har han stor bredde innen tegning, prosjektering og analyser for akvakultursystemer. Utarbeidelse av forprosjekter, tilbudsdokument, konkurransegjennomføring, evaluering og kontrahering. Fagansvar og oppfølging av intern organisasjon og kunde under prosjektering, konstruksjonsfase og ferdigstillelse.

Som entreprenør har han hatt roller som prosjektingeniør og prosjektleder med oppfølging av tegnere og kunder. Arbeidsomfanget har inkludert kontraktsutforming, budsjetter, prosjektering, innkjøp, mottakskontroll, kontroll av installasjonsfaser mm.

Geir har et stort engasjement for valg av riktige løsninger og videreutvikling av løsninger for praktiske og moderne settefiskanlegg.

Eirik Østerhaug

Seniorrådgiver akvakultur, M.Sc

95 25 60 67

Send e-post

Om Eirik

Eirik har en mastergrad innen teknisk og biologisk akvakultur. Han har fagbrev i akvakultur hvor han jobbet både på sjø-og landanlegg, samt med forsøk. Han har jobbet med akvakultur siden han begynte på målrettede studier i 1998.

Kombinasjonen av praktisk drift og teori gir god innsikt i hvordan anlegg drives, og hva som gjør et anlegg bra å jobbe ved. Logistikk og brukervennlighet er kvaliteter han vedsetter ved anlegg.

Siden han begynte hos Akvator i 2011 har mye av fokuset vert på RAS og 3D modellering. For KrugerKaldnes var han med på design, detaljprosjektering, bygging, igangkjøring og opplæring av RAS anlegg.

De siste ti årene har han designet og prosjektert settefiskanlegg av alle typer. Han har skrevet flere produksjons-, konsesjons-og vannuttakssøknader, deltatt i reguleringsarbeider og utarbeidet produksjonsplaner.

Eirik har og prosjektert flere forskningsanlegg, og vert involvert i flere lukkede produksjonsenheter i sjø. Han har i tillegg drevet med oppmåling og masseberegninger. Norsk er morsmålet, og han er flytende i skriftlig og muntlig engelsk.

Eirik er gift med Marlen, og de driver et gårdsbruk i Sveio. De har ett barn sammen. Han er jeger, friluft-og hundemann.

Bilde av Inger Louise

Inger Louise Sandvik

Ingeniør B.Sc, akvakultur

90 47 80 19

Send e-post

Om Inger

Inger Louise har god kompetanse i 3D-modellering og tegningsproduksjon.

Innen VA har hun jobbet med plan- og profiltegninger av grøfter med tilhørende detaljtegninger av kummer, samt beskrivelse til anbudsrunder.

Innen Akva har Inger Louise jobbet med prosjektering og modellering av landbaserte settefiskanlegg. Hun har også jobbet med flytskjema og tegninger til rømmingstekniske rapporter.

Hun gir merverdi i oppdrag med nøyaktig arbeid, faglig innsikt og god samarbeidsevne mot kunde.

Alde Akva har mer enn 50 års erfaring innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen.

— Kjell-Torodd & resten av Alde Akva —