Tjenester

Konsept

Forprosjekt

Prosjektering

Utførelse

Drift

Andre tjenester

1.

Konsept-/idéfasen

Alde Akva kan bistå med å utarbeide en mulighetsstudie basert på behovet kunden har. I denne fasen bidrar vi med å belyse potensialet for din idé. Vi utarbeider tilstrekkelig underlag for å kunne gjøre en vurdering på hvorvidt konseptet bør tas videre. Innunder dette inngår grove vurderinger av areal- og områdeplanlegging, risiko, tekniske muligheter og skisser (3D-modellering). Vi har god erfaring med å bidra i konseptfasen og tilrettelegge for neste fase – forprosjektet.

2.

Forprosjekt
I forprosjektfasen arbeider vi videre med valgt konsept. Vi beregner dimensjoneringskriterier, i tillegg til produksjonsplanlegging, komponentvalg og driftsanalyser. I løpet av forprosjektfasen skal rammene for prosjektet bli beskrevet tydeligere enn i konseptfasen, og et utkast på løsning utarbeides. Konseptet blir ofte tverrfaglig kontrollert og beskrevet i grove trekk av fagene RIB, RIG, RIV, RIBr, RIE løpet av forprosjektfasen. Vi bistår med anleggsdesign med utgangspunkt i beregningene, og leverer 3D-modellering og visualisering av anleggene. Forprosjektet ender som regel i en 3D-modell med visualisering av anlegget, kalkyler og kravspesifikasjon som kan tas med videre i detaljprosjekteringen.

3.

Detaljprosjektering

Når det er enighet om valg av løsning fra forprosjektet, kan vi ta med oss grunnlaget inn i detaljprosjekteringsfasen. I denne fasen tegnes de tekniske løsningene fullt ut med bakgrunn i nøyaktige beregninger og beskrivelser. Når detaljprosjekteringen er ferdig, skal materialet kunne benyttes som arbeidsgrunnlag og tas med inn i utførelsesfasen. Det er derfor viktig at detaljnivået er tilstrekkelig.

Det er viktig å sørge for god tverrfaglig kompetanse og koordinering ettersom denne fasen kjennetegnes av at flere fag blir invitert inn i prosessen og man skal sammen komme frem til arbeidsgrunnlaget.
Alde Akva har god erfaring med prosjektering og prosjektkoordinering i detaljprosjekteringsfasen.

4.

Utførelse
Etter detaljprosjekteringsfasen og utarbeidelse av arbeidsgrunnlag, kan Alde Akva bidra som prosjektleder, teknisk leder og BIM-koordinator i videre arbeid. Vi har god erfaring med å være bindeledd mellom prosjekterende, prosjekteier og entreprenør. Vi kan også bidra som rådgiver og/eller sparringspartner i denne fasen der det er ønskelig.

5.

Drift
I driftsfasen kan vi bidra som rådgiver og sparringpartner. Det kan være alt i fra problemstillinger knyttet til optimalisering av drift, NS 9416 eller utbygging/ endring i deler av eksisterende konsept. Se under for hvilke andre tjenester vi tilbyr.

6.

Andre tjenester
Alde Akva stiller gjerne som rådgiver/sparringspartner til andre problemstillinger som ikke relateres til utvikling av nye akvakulturanlegg. Vi har blant annet god erfaring med å utarbeide rømningstekniske rapporter sørge for prosjektering og drift i henhold til NS 9416. Vi bistår også i forskningsprosjekter, og kan tilby tekniske due diligence for mulige investorer som skal investere i anlegg.

Send oss en henvendelse

Har du et prosjekt du
ønsker hjelp med?

Akvakultur - Konsept - Forprosjekt - Prosjektering - Utførelse - Drift - Alde Akva