Tjenester

Konsept

Forprosjekt

Prosjektering

Utførelse

Drift

Andre tjenester

1.

Konsept-/idéfasen

Før konsept-/idéfasen gjennomføres er det avklart et behov for et anleggsprosjekt. Alde Akva kan bistå med å utarbeide en mulighetsstudie basert på behovet. Her kan vi bidra med å belyse potensiale for din idé! Vi utarbeider tilstrekkelig underlag for å kunne gjøre en vurdering på hvorvidt konseptet bør tas videre. Innunder dette inngår grove vurderinger innenfor areal- og områdeplanlegging, risiko og tekniske muligheter. Vi har god erfaring med å bidra i konseptfasen og tilrettelegge for neste fase som er forprosjektet.

2.

Forprosjekt
I forprosjektfasen arbeider vi videre med valgt konsept. Vi beregner dimensjoneringskriterier, i tillegg til produksjonsplanlegging, komponentvalg og driftsanalyser. I løpet av forprosjektfasen skal rammene for prosjektet bli beskrevet tydeligere enn i konseptfasen, og et utkast på løsning utarbeides. Ytelsene for elektro, VVS, alarm, brann og IT vil også kunne bli beskrevet i grove trekk i løpet av forprosjektfasen. Vi bistår med anleggsdesign med utgangspunkt i beregningene, og leverer 3D-modellering og visualisering av anleggene. Forprosjektet ender som regel i en 3D-modell med visualisering av anlegget, kalkyler og kravspesifikasjon som kan tas med videre i detaljprosjekteringen.

3.

Detaljprosjektering

Når det er enighet om valg av løsning fra forprosjektet, kan vi ta med oss grunnlaget inn i detaljprosjekteringsfasen. I denne fasen tegnes de tekniske løsningene fullt ut med bakgrunn i nøyaktige beregninger og beskrivelser. Når detaljprosjekteringen er ferdig, skal materialet kunne benyttes som arbeidsgrunnlag og tas med inn i utførelsesfasen. Det er derfor viktig at detaljnivået er tilstrekkelig.

Det er viktig å sørge for god tverrfaglig kompetanse og koordinering ettersom denne fasen kjennetegnes av at flere fag blir invitert inn i prosessen og man skal sammen komme frem til arbeidsgrunnlaget.
Alde Akva har god erfaring fra denne fasen og kan tilby følgende tjenester:

4.

Utførelse
Etter detaljprosjekteringsfasen og utarbeidelse av arbeidsgrunnlag, kan Alde Akva bidra som prosjektleder, teknisk leder og BIM-koordinator i videre arbeid. Vi har god erfaring med å være bindeledd mellom prosjekterende, prosjekteier og entreprenør. Vi kan også bidra som rådgiver og/eller sparringspartner i denne fasen der det er ønskelig.

5.

Drift
I driftsfasen kan vi bidra som rådgiver og sparringpartner. Det kan være alt i fra problemstillinger knyttet til optimalisering av drift, NS 9416 eller utbygging/ endring i deler av eksisterende konsept. Se «Generell rådgivning» for andre tjenester vi tilbyr

6.

Andre tjenester
Alde Akva kan også benyttes som rådgiver/sparrinspartner til andre problemstillinger som ikke relateres til utvikling av nye akvakulturanlegg. Vi har blant annet god erfaring med utarbeidelse av rømningstekniske rapporter samt sørge for prosjektering og drift i henhold til NS 9416. Vi bistår også i forskningsprosjekter og kan tilby tekniske due diligence for mulige investorer som skal investere i anlegg.

Send oss en henvendelse

Har du et prosjekt du
ønsker hjelp med?